Gogol. Viy
Alex lukianov underwater room

Gogol. Viy - matte painting of the room under water breakdown

Alex lukianov movie shot

Frame from the movie

Matte painting of the room under water i made for Gogol. Viy movie for AMG VFX studio in 2017